• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

SKOLA

Upravljanje šumama i šumskim zemljištima podrazumijeva poslove planiranja, kontrole i nadzora korištenja šuma i šumskog zemljišta i divljači.

Šume i šumska zemljišta, kao dobro od općeg interesa, uživaju posebnu brigu i zaštitu države BiH, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave pod uslovima i na način kako bi odredila Strategija razvoja šumarstva (nema ja na nivou BiH), Program razvoja šumarstva (u toku izrada u Federaciji) te na bazi ta dva dokumenta izrada Zakona o šumama (poštujući principe EU i lokalnu zajednicu, tj. Ustav BiH).

Šume u Kantonu Sarajevo su komunalne i one trebaju da zadovolje ekološke, socijalne i na kraju privredne funkcije.

Ekološka uloga šuma je višestruka i izvanredno značajna. Ogleda se u protiv erozionoj zaštiti, regulisanju vodnog režima zemljišta (akumilira, profiltrira i daje vodovodu, tj. građanima pitku vodu), vodoizvorišta i vodotoka, reguliše makro i mikro klimu, vrši apsorpciju ugljen-dioksida (CO2), u procesu fotosinteze i oslobađa kiseonik (O2), pročišćava zrak, smanjuje buku, štiti poljoprivrednu proizvodnju itd.

U Kantonu Sarajevo socijalna funkcija šuma svaki dan ima veći značaj i ogleda se u mjestu za rekreaciju, turizam, nauka, obrazovanje, te za odbranu (u toku agresije imala ogroman značaj) i zaštitu objekata i infrastrukture.

Te na kraju i proizvodnu ulogu od drveta i drugih šumskih proizvoda (divljač, ljekovito bilje, gljive,smole, sokovi itd.)

Skupština Kantona Sarjevo i Vlada Kantona Sarajevo trebaju da odrede politike, te predlažem da se prioritet da ekološkim funkcijama šuma te da se privrednom društvu/društvima nadoknade sredstva po osnovu ograničenja gospodarenja.

1.Planiranje u šumarstvu Federacije poštujući principe EU i lokalne samouprave definisat će opću politiku šumarstva, gospodarenja šumama i šumskim zemljištima, kao i politiku gospodarenja divljači na teritoriji Federacije, orjentisanu u pravcu očuvanja i trajnosti gospodarenja šumama uključujući održavanje i unapređivanje biodiverziteta u šumama i na šumskim zeljištima.

Kantonalni šumsko-razvojni planovi izrađuju se svakih deset godina (ŠPO i LPO), za sve šume i šumska zemljišta i lovišta, bez obzir na vlasništvo s ciljem da se obezbijedi osnovni princip u šumarstvu, tj. princip kontinuiteta gazdovanja (kontinuitet proizvodnje i prihoda), te se oni moraju usaglasiti sa svim ostalim zakonima, razvojnim planovima viših i nižih nivoa vlasti i lokalne zajednice.

Privređivanje u KS može da se odvija kroz jedno ili dva privredna društva (uvažavajući principe EU i lokalne zajednice), procijenjeni prosječni godišnji etat u svim kategorijama šuma je oko 199.000 m3, shodno politikama Skupštine Kantona Sarajevo građani  predlažu  smanjenje etata na oko 150.000m3 u korist ekoloških i socijalnih funkcija šuma.

Predlažem da se iz sredstava OKF-ša Kantona finansira zaštitu šuma od abiotičkih i biotičkih činilaca.

Predlažem da privredna društvo/a, na osnovu umanjenja etata izdvoje u smislu zaštite šuma izdvoji šume sa posebnom namjenom (prašumski rezervati, vodozaštitni pojasevi, lovnouzgoji i zaštitni rezervati  za pojedine ugrožene vrste divljači), te da te aktivnosti KS finansira po osnovu ograničenja gospodarenja.

Predlažem da drugi šumski proizvodi,  šansa su za novo zapošljavanje u KS i u privrednim društvima.

Kao biolog (a i šumarstvo je grana biologije),  predlažem striktnu zaštitu ugroženih vrsta.

Šumarski stručnjaci  predlažu da se saobraćaj u šumama prilagodu principima EU, te da se putevi spasa asfaltiraju, a drugi putevi da se održavaju i konzerviraju.

Šumarski stručnjaci  traže da sa na svim šumskim putevima koje odrede privredna društva postave šumske rampe sa obezbjeđenjem  čuvara (invalidi rada u šumarstvu, svaka rampa 4 invalida), postavljanje kamera i skejnera radi kontrole ulaza/izlaza i prometa ŠDS i da se ova aktivnost finansira iz sredstava OKF-ša. Procjenjuje se da Kanton Sarajevo godišnje gubi na ovoj stavci oko 4 miliona KM (krađe šume, divljači i ljekovitog bilja).

2.Upravljane šumama u Kantonu Sarajevo upravlja Kanton Sarajevo ali po principima EU mora se dati značaj i lokalnoj zajednici jer je ova nadležnost po Ustavu BiH u njihovoj nadležnost (potrebno usaglasiti ove politike).

Šumarski stručnjaci  predlažu da se utvrde tačne granice državnih i privatnih šuma i  stepen uzurpacija.

3. Kontrolu obavljati preko Šumarskog fakulteta u Sarajevu, a nadzor preko šumarske inspekcije KS.

Šumarski stručnjaci predlažu da se čuvanje šuma i divljači vrati privrednim društvima,  a da se ova aktivnost finansira iz sredstava OKF-ša. Posao čuvara šuma mogu obavljati samo čuvari koji su završili srednju šumarsku školu.

Napomena:

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi član 4.tačka 6.  Reguliše pravo lokalnih zajednica, a Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH lokalnim zajednicana garantuje ova prava članovima 8.stav1.,član56. , i član58. stav2.

Zejnil Berilo


SKOLA

SKOLA

SKOLA