• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

Udruženje gra?ana BeECO je asocijacija dobrovoljno udruženih gra?ana za zaštitu okoliša sa sjedištem u Sarajevu osnovana 2012. godine. Broji više od 75 aktivnih ?lanova, ekologa i gorana te više od 250 volontera koji povremeno u?estvuju u akcijama. Osnovni cilj je putem razli?itih projekata podsta?i gra?ane da se uklju?e u projekte koji ?e doprinijeti o?uvanju okoliša, prirodnih ljepota planina i rijeka te podsticanja aktivnog boravka u prirodi.

Misija

Odlu?no i stru?no poticati i promicati odgovoran odnos zajednice prema prirodi i okolišu. Aktivno prate?i okolišnu problematiku ali i pozitvne primjere u BiH i u regionu, unapre?ivati i poboljšavati vlastite programe djelatnosti i njihovu realizaciju.

Vizija

Stalnim razvojem postati održivo društvo koje ekološki djeluje na lokalnom i globalnom nivou na principu dobrovoljne aktivacije gra?ana. Putem aktivne suradnje sa gra?anima i  relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama ?uvati prirodu i okoliš u cilju postizanja visokog kvaliteta života nas samih ali i budu?ih generacija.