• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

Osigurati održivost organizacije kroz ja?anje ljudskih kapaciteta, osiguranje finansijske stabilnosti i stvaranje jakih partnerskih odnosa sa relevantnim vladinim i nevladinim organizacijama

Zaustaviti uništavanje prirodnih resursa
•         o?uvanje šuma i zaustavljanje erozije tla putem akcija pošumljavanja
•         smanjenje koli?ine otpada, recikliranje, uticaj na javne politike i propise vezane uz otpad, edukacija o upravljanju otpadom...
•         pove?anje broja podru?ja pod zaštitom te osiguranje boljeg upravljanja podru?jima koja ve? jesu pod zaštitom
•         održavanje i zaštita rijeka te promicanje zakonske zaštite vrijednih ekoloških sistema uz rijeke

Oja?ati ekološku svijest kod gra?ana
•         organizacija razli?itih doga?aja i javnih manifestacija kojima se ja?a ekološka svijest gra?ana. Organizacija predavanja,  eko seminara i akcija za osnovce te video projekcija o raznim pitanjima iz oblasti zaštite i o?uvanja okoliša.

Promovirati korištenje obnovljivih izvora energije
•         promocija održivih izvora energije
•         poticanje razvoja javnog prevoza i biciklisti?kog prometa, te destimuliranje upotrebe automobila u gradskom prometu, posebno u gradskim centrima

Aktivno sudjelovati u izradi novih zakonskih rješenja vezanih uz prirodu i okoliš te pratiti i poticati provedbu postoje?ih
•         pratiti provedbu postoje?e te razvoj nove okolišne legislative (posebno u vezi s pridruživanjem Europskoj uniji)

Uticati na izradu i provedbu investicijskih projekata štetnih za okoliš, prirodu i prava lokalnih zajednica
•         Nadzor nad aktivnostima me?unarodnih financijskih institucija i EU fondova u smislu osiguranja da su ova ulaganja u skladu s principima održivog razvoja.