• 900x300djeca.jpg
  • 900x300Panorama-3.jpg
  • 900x300stinji-do.jpg
  • cover1013.jpg
  • cover10113.jpg

becoo

SKOLA

Poslije 7 godina, expertni tim BeEco, u sastavu Prof. Duško
Staji?, Prof Kazimir Levarda i Nizar Za?iragi?, odlaze na lice
mjesta da provjere da li su se sadnice primile?
Sa oduševljenjem smo odkrili da su se sve sadnice primile
i primjetno narasle!

Više...

SKOLA

Naju?inkovitiji na?in za borbu protiv globalnog zagrijavanja je sadnja velikog broja stabala, sugerira se u istraživanju švicarskih nau?nika.

Novim istraživanjem se ukazuje na potrebu za smanjenjem sagorijevanja nafte, ugljena i plina, navode?i ih kao glavne uzroke globalnog zagrijavanja, piše Phys.org.

Više...

SKOLA

Devastacija šuma na Bjelašnici u posljednje godine uzela je velikog maha. Bez ikakvih studija o zaštiti okoliša, bez odobrenja nadležnih organa sjeku se velike površine šuma radi izgradnje objekata.

Prema našim saznanjima ovo na?elniku op?ine Trnovo i njegovim saradnicima nije dovoljno, ve? pripremaju jedan još ve?i ekocid na olimpijskoj planini Bjelašnici. Žele to i ozakoniti kroz provedbu izmjena i dopuna regiulacijskog plana Bjelašnice.

U postoje?em planu je šuma iznad Babinog Dola, a prema Crnom Vrhu ozna?ena kao prašuma, što i stvarno jeste.

Više...

SKOLA

U subotu, 14.10.2017. godine, na prelijepoj planini Viso?ici, elektri?na pila je radila cijeli dan u šumi!

Kamion bez registarskuh oznaka je „marljivo“ prevozio ve? ispilana drva!

Ovo može samo u Bosni i Hercegovini!!!

Više...

SKOLA

Ambrozija (lat. Ambrosia artemisiifolia) To je veoma raširen korov kojeg možete u izobilju na?i u Osjeku /Op?ina - Ilidža

 

Ambrozija je porijeklom iz Sjeverne Amerike, odakle je u Evropu uvezena kontaminiranim pošiljkama sjemena. Zbog svoje izuzetno velike reprodukcijske mo?i, ali i dobre sposobnosti prilago?avanja novim uslovima okoline, u Evropi se veoma brzo i la'ko širi, kako na poljoprivrednim tako i na nepoljoprivrednim zemljištima. Veoma ?esto raste na napuštenim zemljištima, pored puteva, pruga, na me?ama, ?ubrištima, pored ku?a i sli?no.

Više...

SKOLA

EEkocid od strane op?ine Trnovo na Babinom dolu uz šutnju Kantona Sarajevo ?e imati dalekosežne posljedice za budu?nost Kantona Sarajevo!

Bespravna sje?a šume, da bi se napravilo ogromno naselje, da bi se pojedinci obogatili, a da u isto vrijeme nemamo odgovaraju?u infrastrukturu za fekalije i otpadne vode iz novog naselja, rezultirat ?e da ?e gra?ani Kantona Sarajevo godišnje pla?ati za uvoz vode za pi?e cca dvije milijarde KM! U katastru op?ine Trnovo, ove šume su zavedene kao livade!

Više...

BEECO

Dana 12.06.2017. godine sa po?etkom u 12.30 sati u dvorani Olimpijskog muzeja na Zetri se održava Okrugli stol na temu „ZAGA?IVANJE VODA GRADA SARAJEVA“ u ORGANIZACIJI BeEco-a!

Okrugli stol ?e po?eti sa prezentacijama gospode Slavka Male? /Direktor ZETRE u vrijeme osnivanja i održavanja XIV Zimskih Olimpijskih Igara/  i Mladena Rudež, /Eksperta za održivi razvoj i zaštitu okoliša/, u prilogu.

Više...

BEECO

Dana 12.06.2017. godine sa po?etkom u 12.30 sati u dvorani Olimpijskog muzeja na Zetri se održava Okrugli stol na temu „ZAGA?IVANJE VODA GRADA SARAJEVA“ u ORGANIZACIJI BeEco-a!

Okrugli stol ?e po?eti sa prezentacijama gospode Slavka Male? /Direktor ZETRE u vrijeme osnivanja i održavanja XIV Zimskih Olimpijskih Igara/  i Mladena Rudež, /Eksperta za održivi razvoj i zaštitu okoliša/, u prilogu.

Više...

SKOLA

BeEco je još 2009. godine otkrio curenje fekalija na potezu Babin Do Veliko Polje. Ovu informaciju je poslao svim medijima, Kantonu Sarajevo i op?inama Trnovo i Hadži?i.

Da li se osam godina kasnije išta promijenilo?

Više...

SKOLA

25.Novembra, 2016.godine, u ?ast Dana državnosti, aktivisti BeEco-a su pošumljavali na goletima bjelašnice iznad sela Umoljani!

Pošumljavale su  se sadnice po grmovima smreke, koje je Udruženju poklonio magistar šumarstva Zejnil Berilo!

Imali smo sre?e da je kiša po?ela padati pri kraju akcije!

Više...

SKOLA

Upravljanje šumama i šumskim zemljištima podrazumijeva poslove planiranja, kontrole i nadzora korištenja šuma i šumskog zemljišta i divlja?i.

Šume i šumska zemljišta, kao dobro od op?eg interesa, uživaju posebnu brigu i zaštitu države BiH, Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave pod uslovima i na na?in kako bi odredila Strategija razvoja šumarstva (nema ja na nivou BiH), Program razvoja šumarstva (u toku izrada u Federaciji) te na bazi ta dva dokumenta izrada Zakona o šumama (poštuju?i principe EU i lokalnu zajednicu, tj. Ustav BiH).

Šume u Kantonu Sarajevo su komunalne i one trebaju da zadovolje ekološke, socijalne i na kraju privredne funkcije.

Više...

SKOLA

·       25. XI 2016.godine, u cilju proslave Dana Državnosti Bosne i Hercegovine, BeEco Vas poziva da se priklju?ite pošumljavanju na lokalitetu Umoljani!

·       Plan je sa?enje sadnica u grmlju smreke na podru?ju gdje je nastala najve?e devastacija terena.

·       Sastanak je u 10:01h na Bjelašnici u kafi?u iznad hotela HAN.

·       Sadnice crnog bora i smr?e smo dobili na poklon od gospodina Zejnila Berila

·       O?ekuje se obla?no vrijeme sa temperaturom cca 10 stepeni, sa pokojom kapljicom kiše!

Više...

SKOLA

Cijenjeni stanovnici Kantona Sarajevo,

Povodom intenzivne izgradnje na Bjelašnici, sje?e stogodišnjih stabala pored skijaških staza, došlo je do negodovanja javnosti zbog bojazni da je ugrožen  ekosistem na Babinom dolu.

Poznato je da su kanalizacione cijevi sa Bjelašnice  promjera 30 fi, ne mogu odgovoriti potrebama sadašnjeg-postoje?eg naselja ,  a kamoli nadolaze?e stihijske gradnje.

Zbog bojazni, da je aktivnost, u organizaciji Op?ine Trnovo, dodatna opasnost na ve? ugroženu sudbinu naše vode, uputili smo pismo Ministarstvu prostornog ure?enja gra?enja i zaštite okoliša KS u kojem smo zatražili odgovor:“Jesul oni dali dozvolu za ovu vrstu EKOCIDA“?

Više...

SKOLA

Cijenjeni stanovnici Kantona Sarajevo,

Slijedom apela, kojeg je Udruženje BeEco uputilo na  10 relevantnih adresa u Federaciji i Kantonu Sarajevo, dobili smo odgovor i od Kantonalne javne ustanove za zašti?ena prirodna podru?ja  u kojem potvr?uju sve naše navode i izražavaju spremnost da u punom kapacitetu pomognu zaustavljanju eskaliranja daljeg zaga?enja sarajevske vode.

 


Odgovor ustanove u prilogu:

 

SKOLA

 

 

 

 

SKOLA

Cijenjeni stanovnici Kantona Sarajevo,

Slijedom apela, kojeg je Udruženje BeEco uputilo na  10 relevantnih adresa u Federaciji i Kantonu Sarajevo, dobili smo prvi odgovor od Kantonalnog Zavoda za planiranje razvoja kantona u kojem potvr?uju sve naše navode i izražavaju spremnost da u punom kapacitetu pomognu zaustavljanju eskaliranja daljeg zaga?enja sarajevske vode.

Nažalost, predizborno je vrijeme i važnije vijesti su otvaranje Pionirske doline, predizborbna asfaltiranja i ?iš?enja parkova, posjeta školama i hendikepiranoj djeci,....a najve?i naš problem se gura pod tepih kako izborna kampanja na?elnika za Ilidžu, Hadži?e i Trnovo ne bi bila narušena.


Odgovor zavoda u prilogu:

 

SKOLA

 

 

SKOLA

 

SKOLA

Rijeka Bosna izvire na istom mjestu milione godina i uvijek se mogla piti na samom izvorištu!!! U zadnjih 20 godina, kako je  krenula izgradnja na Bjelašnici i neopravdana izgradnja u vodozaštitnoj zoni /op?ina Ilidža/ ne preporu?uje se kupanje na Vrelu Bosne jer se može dobiti gljivi?no oboljenje, a pogotovo za pi?e!


Grad Sarajevo je dobio Božiji dar, prekrasnu ukusnu vodu koju stanovnik grada pla?a 1,22 KM po m3 / Jedan kubik 1.000 litara/ što zna?i da svaki stanovnik pla?a manje od jednog pfeninga litru vode!

Posljednja otkri?a govore da kanalizacioni sistem na Bjelašnici ne može odgovoriti potrebama sadašnjeg naselja, a pogotovo novom naselju /veli?ine Dobrinje/ koje se planira graditi na Olimpijskoj ljepotici Bjelašnici!!

Ukoliko se dodatno voda zagadi, ukoliko ne reagiramo na vrijeme, bojimo se da ?emo morati uvoziti vodu i pla?ati 1KM po litri za Janu ili Knjaz Miloš! Sa sadašnjih 500.000 stanovnika, ako ra?unamo da svako pije i troši za kuhanje u prosjeku 2,5 litara vode dnevno, ra?unica kaže da ?e Kanton Sarajevo trošiti na uvoz vode 1.250.000,00 KM dnevno ili 456 miliona KM godišnje!!

Za 25 godina se planira naseliti 1,5 miliona ljudi u Kanton Sarajevo što bi zna?ilo da bi stanovnici Kantona Sarajevo pla?ali dvije milijarde KM godišnje za uvoz vode!

Pitamo se, jesu li te dozvole validne i ko ih je pravio?! Da li su stru?ne osobe bile primorane da svoju stru?nost „popljuju“ da bi pod pritiskom izdali navedene dozvole!?

Pozivamo sve gra?ane Kantona Sarajevo, bez obzira na naciju, vjeru i strana?ku pripadnost, da dignu glas u cilju zaštite naše vode! U svijetu se ve? vode ratovi za vodu, a mi svoju uništavamo!!!

U cilju zaštite planina Bjelašnice i Igman,  odnosno našeg najve?eg blaga VODE, BeEco je poslao slijede?i apel na 9 adresa navedenih institucija kako slijedi:


*    KABINET PREMIJERA VLADE KANTONA SARAJEVO

*    MINISTARSTVO PROSTORNOG URE?ENJA, GRA?ENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

*    MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE

*    KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

*    KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZAŠTI?ENA PODRU?JA

*    FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

*    FEDERALNO MINISTARSTVOPOLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

*    AGENCIJA VODNOG PODRU?JA RIJEKE SAVE

*    FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE


Dragi gra?ani Kantona Sarajevo, alarm se davno upalio! Ovo je naš trenutno najve?i problem! Ve?i od kosog lifta na Ciglanama, pasa lutalica po gradu, Trebevi?ke ži?are, problema sa Grasom,...

 

SKOLA

 

 

SKOLA

SKOLA

Mjese?na naplata za MojaTV:

TRI MJESECA po 50% popusta na pretplatu, uz bilo koji obabrani Moja TV paket!

Ostali benefiti:

Više...

SKOLACijenjeni ?lanovi BeEco-a, obavještavamo Vas da je 01. II 2016.godine, naša draga Profesorica Irma Kolar napustila ovaj svijet!

Više...

SKOLAU nedjelju, 08.11 2015.godine, 26 ?lanova i volontera BeEco-a su od Medine bare pa do doma Stanari odnijeli cca 50 sadnica bijelog bora Pinus sylvestris

Više...

Staza

·         U nedjelju je izlet do doma Stanari na Bjelašnici

·         Sastanak je kod KRUPCA u 9:30h

Više...

U srijedu, 07.X 2015.godine, ?lanovi i simpatizeri BeEco-a su pošumili trim stazu Atletskog poligona na Koševu koje je u vlasništvu Atletskog kluba Sarajevo.

Više...

Staza

U srijedu, 07.10.2015.godine, BeEco, u suradnji sa Atletskim Klubom Sarajevo, organizira pošumljavanje trim staze kako bi naši mladi atleti?ari mogli tr?ati u hladovini!

Više...

SKOLA

U subotu 30.05.2015. godine, aktivisti BeEco-a su o?istili sme?e na sankaškoj stazi od V krivine pa do ciljne ku?ice.

Zahvaljujemo se školi košarke GEN na u?eš?u u ovoj akciji. Koji su poslije uspješno završene akcije igrali basketa na igralištu na Brusu.

Više...

SKOLA

Ekolozi,

Pozivamo vas sve da nam se pridružite u subotu 30.05.2015.godine u akciji „?iš?enje terena oko Bob staze na Trebevi?u“.

Planirano je da se sastanemo na parkingu kod skretanja za BOB stazu u 9:00 sati.

Svi zainteresirani volonteri se mole da ponesu po 1-2 crne kese i rukavice.

Više...

SKOLAU dogovoru sa sankaškim Savezom BiH, dogovorili smo se da prva sun?ana subota u mjesecu maju volontiramo na ?iš?enju terena oko bob i sankaške staze. Za sve ove godine, nakupilo se jako puno plasti?nih flaša i kesa koje treba „oteti“ iz zagrljaja trave i žbunja.

Više...

SKOLADragi BeEco-vci,
·      Kao što smo jesenas nagovjestili, približava se nastavak proljetnog pošumljavanja ogoljelih padina Bjelašnice.
·      Pozivam sve zainteresirane da preuzmu sjeme crnog bora, nabave prazne školjke od jaja, napune humusom i polože sjemenke u rupe od školjki.

 

Više...

SKOLA

Drugi o nama: ?lanak iz aprilskog izdanja magazina "5 plus"

Više...

SKOLA02.11.2014. godine, u bijegu od Sarajevskog jesenjeg smoga, preko 50 ?lanova BeEco-a se uputilo na obronke Bjelašnice. BeEco je spremio preko 150 sadnica crnog bora, a volje i morala ?lanovima nije nedostajalo.

Više...

SKOLA*      Akcija pošumljavanja je dogovorena za 02. XI 2014-nedjelja!
*      Koordinirali smo vremensku prognozu sa gospodarom vasione i on je obecao da ?e nam poslati malo sunca!
*      Sastanak je u 10:00 sati na Bjelašnici u kafi?u iznad hotela HAN a do jedinog granapa!!

Više...